KP Astrology | Krishnamurti Paddhati | KP System

Kundli KP Birth Chart
Birth Chart
KP Kundli
Su Me Ra2 Mo Ve3 Ma4 5 6 7 Ke8 9 Sa10 Ju11 12 1
Su Me Ra2 Ve3 Mo Ma3 4 5 6 Ke8 9 9 Ju Sa10 11 12
Planetary Position
GrahVakRashiLongPadaNakRashi_swamiLordSubSub_sub
Lagan233.8433VeSuSaVe
Sun258.0125VeMaSaSa
Moon385.6227MeJuMeSa
Mercury255.1615VeMaRaMe
Venus378.5246MeRaMoJu
Mars496.6928MoSaMeRa
Jupiter11307.94124SaRaRaKe
Saturn10289.03322SaMoMeRa
Rahu246.0824VeMoSaMe
Ketu8226.08417MaSaJuSu
Bhav
BhavRashiLongPadaNakRashi SwamiLordSubSub Sub
1235.0533VeSuSaJu
2360.7535MeMaMeSu
3384.0127MeJuMeMe
44108.9419MoMeKeRa
55139.08211SuVeRaMe
66176.08114MeMaRaMa
78215.05117MaSaSaRa
89240.75119JuKeKeMe
99264.01420JuVeMeMe
1010288.94322SaMoMeRa
1111319.08424SaRaMoVe
1212356.08327JuMeRaMa
Bhav Karak
BhavIIIIIIIV
1 Ve JuSu Me RaVe
2VeMe
3Sa Ra Su MeMo MaMe
4Sa RaMo
5Su
6Me
7KeSu MeMa
8MoJu
9MoJu
10Mo Ma KeJu SaMa KeSa
11Ma KeSa
12MoJu
Planet Karak
PlanetIIIIIIIV
Ve12
Ju1 108 9 12
Su1 35 7
Me312 6 7
Ra1 34
Sa1034 11
Mo3 104 8 9 12
Ma1037 11
Lg5
Ke10711
Vimshotri Dasha
GrahTime PeriodDasha StartDasha End
Ju16-0-0 0:0:02014-9-15 7:49:302030-9-15 7:49:30
Me2-3-6 2:5:12019-5-15 7:49:312021-8-21 7:49:30
Sa0-4-9 4:48:82021-4-12 3:1:312021-8-21 7:49:30
Ve0-0-21 12:47:592021-5-28 10:8:422021-6-19 22:56:42
Sa0-0-3 9:49:362021-6-12 5:45:302021-6-15 15:35:7
Birth Info Edit
DoB2021-06-13
ToB03:59:07
PoBDelhi, IN
Transit Info Edit
Date2021-06-13
Time03:59:07
PlaceDelhi, IN