Sample Page

Birth Chart
मंगल राहु1 बुध शुक्र2 लग्न सूर्य चन्द्र3 4 5 6 केतु7 8 9 10 शनि11 बृहस्पति12
Transit Chart
मंगल राहु1 बुध शुक्र2 लग्न सूर्य चन्द्र3 4 5 6 केतु7 8 9 10 शनि11 बृहस्पति12